Kam nevojë për ndihmë?Na kontaktoni
 Bom


Kushtet e Përdorimit

1. Pronë intelektuale.

Shërbimi, faqja në internet dhe të gjitha informacionet dhe / ose përmbajtjet që shihni, dëgjoni ose përjetoni ndryshe në sit (\"Përmbajtja\") mbrohen nga Kina dhe të drejtat e autorit ndërkombëtar, markat tregtare dhe ligje të tjera, dhe i përkasin Komponentit-en. com ose prindi i tij, partnerët, partnerët, kontribuesit ose palët e treta. Component-en.com ju garanton një licencë personale, jo të transferueshme, jo-ekskluzive për të përdorur Faqen, Shërbimin dhe Përmbajtjen për të shtypur, shkarkuar dhe ruajtur pjesë të Përmbajtja që ju zgjidhni, me kusht që: (1) të përdorni këto kopje të Përmbajtjes vetëm për qëllimet tuaja të biznesit tuaj të brendshëm ose përdorimin tuaj personal, jotregtar; (2) mos kopjoni ose postoni Përmbajtjen në ndonjë kompjuter të rrjetit ose transmetoni, shpërndani ose transmetoni Përmbajtjen në ndonjë media; (3) mos modifikoni ose ndryshoni Përmbajtjen në asnjë mënyrë, ose fshini ose ndryshoni ndonjë njoftim për të drejtën e autorit ose markën tregtare. Asnjë e drejtë, titull ose interes për ndonjë Përmbajtje ose materiale të shkarkuara nuk ju transferohet si rezultat i kësaj licence. Component-en.com rezervon titullin e plotë dhe të drejtat e plota të pronësisë intelektuale në çdo Përmbajtje që shkarkoni nga faqja në internet, në varësi të kësaj licence të kufizuar që ju të përdorni personal përmbajtjen siç përcaktohet këtu. Ju nuk mund të përdorni asnjë nga shenjat ose logot që shfaqen në të gjithë sitin pa miratimin e shprehur me shkrim nga pronari i markës tregtare, përveç siç lejohet nga ligji në fuqi. Ju nuk mund të pasqyroni, gërvishtni ose kornizoni faqen kryesore ose ndonjë faqe tjetër të kësaj faqe në ndonjë faqe tjetër në internet ose faqe. Ju nuk mund të lidhni 'lidhje të thella' me Faqen, dmth. Krijoni lidhje me këtë faqe që anashkalojnë faqen kryesore ose pjesë të tjera të Faqes pa leje me shkrim.

 

2. Mohimi i garancive.

Component-en.com nuk bën asnjë garanci ose përfaqësim të shprehur, të nënkuptuar në lidhje me ndonjë produkt, ose në lidhje me sajtin, shërbimin ose përmbajtjen. Component-en.com shprehimisht heq të gjitha garancitë e çdo lloji, të shprehur, të nënkuptuar, ligjor ose ndryshe, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, garancitë e nënkuptuara të tregtisë, përshtatshmërinë për një qëllim të veçantë, titullin dhe asnjë shkelje në lidhje me produktet, faqja, shërbimi dhe përmbajtja. Component-en.com nuk garanton se cilat funksione të kryera nga faqja ose shërbimi do të jenë të pandërprera, në kohë, të sigurta ose pa gabime, ose që defektet në sit ose në shërbim do të jenë korrigjuar. Component-en.com nuk garanton saktësinë ose plotësinë e përmbajtjes, ose që ndonjë gabim në përmbajtje do të korrigjohet. Faqja, shërbimi dhe përmbajtja ofrohen mbi bazën 'Siç është' dhe 'si të disponueshme'.

Në Component-en.com, adresat IP të vizitorëve rishikohen dhe analizohen në mënyrë periodike për qëllime të monitorimit dhe përmirësimit efektiv të faqes sonë të internetit vetëm dhe ato nuk do të ndahen jashtë Component-en.com.

Gjatë një vizite në një faqe në internet, ne mund t'ju kërkojmë informacione për kontakt (adresën e postës elektronike, numrin e telefonit, numrin e faksit dhe adresat për transport / faturim). Ky informacion mblidhet vullnetarisht - dhe vetëm me miratimin tuaj.

 

3. Kufizimi i Përgjegjësisë.

Në asnjë rast Component-en.com do të jetë përgjegjës ndaj blerësit ose ndaj ndonjë pale të tretë për dëmet indirekte, të rastësishme, të veçanta, pasuese, ndëshkuese ose shembullore (përfshirë pa kufizim fitimet e humbura, kursimet e humbura ose humbjen e mundësisë së biznesit) që lindin jashtë ose në lidhje me (I) Çdo produkt ose shërbim i siguruar ose që do të sigurohet nga Component-en.com, ose përdorimi i paaftësisë për të përdorur të njëjtën gjë; (II) Përdorimi i ose paaftësia për të përdorur faqen, shërbimin, ose përmbajtja, (III) Çdo transaksion i kryer përmes ose lehtësuar nga faqja; (IV) Çdo pretendim që i atribuohet gabimeve, lëshimeve ose pasaktësive të tjera në sit, shërbimin dhe / ose përmbajtjen; ​​(V) Qasja e paautorizuar në ose aliteracioni i transmetimeve ose të dhënave tuaja, (VI) Deklaratat ose sjellja e ndonjë pale të tretë në sit ose shërbim; (VII) Çdo çështje tjetër në lidhje me produktet, faqen, shërbimin ose përmbajtjen, edhe nëse Komponenti-en. com është këshilluar për mundësinë e dëmtimeve të tilla.

Detyrimi dhe përgjegjësia e vetme e Komponentit-en.com për defektet e produktit do të jetë, sipas opsionit të Komponentit-en.com, të zëvendësojë një produkt të tillë me defekt ose rimbursimin e konsumatorit për shumën e paguar nga konsumatori, në asnjë rast përgjegjësia e Komponentit-en.com nuk do të tejkalojë çmimi i blerjes së blerësit. Mjeti juridik i mësipërm do t'i nënshtrohet njoftimit me shkrim të blerësit për defektin dhe kthimin e produktit me defekt brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga blerja. Ilaçi i mësipërm nuk zbatohet për produktet që janë nënshtruar keqpërdorimit (përfshirë pa kufizim shkarkimin statik), neglizhencën, aksidentin ose modifikimin, ose për produktet që janë bashkuar ose ndryshuar gjatë montimit, ose përndryshe nuk janë të afta të testohen. Nëse nuk jeni të kënaqur me faqen, shërbimin, përmbajtjen ose me kushtet e përdorimit, ilaçi juaj i vetëm dhe ekskluziv është të ndërprisni përdorimin e faqes. Ju pranoni, duke përdorur faqen tuaj, që përdorimi juaj i faqes është në rrezikun tuaj të vetëm.